Privacy en behandelovereenkomst

In het kader van de AVG  (Algemene Verordening Gegevensbescherming) krijg je bij de eerste behandeling een behandelovereenkomst, welke ik je zal vragen te ondertekenen.
In deze overeenkomst leg ik vast, hoe ik de bescherming van jouw gegevens waarborg.
Als je kiest voor een strippenkaart, dan leggen we dat hier ook in vast.

Hier kun je vast lezen, wat er in staat:

Behandelovereenkomst

Conform de bepalingen volgens de AVG  (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de WGBO  (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de beroepscodes van mijn beroepsvereniging Shiatsuvereniging Nederland en het RBCZ (Register beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) heb ik de volgende verplichtingen:

1. Voor mij als therapeut geldt een geheimhoudingsplicht op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim. 

2. Ik maak een dossier, waarin ik vastleg: 
    Je naam, adres, geboortedatum en indien nodig, je e-mailadres.  Bij minderjarige cliënten schrijf ik ook deze gegevens op van de wettelijke vertegenwoordigers van het kind. (ouders, voogd.)
Verder maak ik van elke behandeling een kort verslag, waarin ik opschrijf, wat je klachten zijn, hoe de behandeling verliep en waar ik op wil letten bij een eventuele volgende behandeling.

    Wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de  behandeling en recht op inzage in het dossier, tenzij de professionele therapeut van mening is, dat  dit indruist tegen het belang van de cliënt. Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

De bewaartermijn voor het dossier is 15 jaar.

De verslagen schrijf ik op papier en ik bewaar ze in mijn huis in een afgesloten kast, waarvan alleen ik de sleutel heb.

3. Je krijgt een factuur per e-mail of op papier, waarop de volgende gegevens staan:
    Naam, adres, geboortedatum
    Datum van factuur en datum van de behandeling
    De prijs van de behandeling en de soort behandeling. (bv. shiatsu-therapie)

 De facturen bewaar ik zelf in mijn laptop en je telefoonnummer in mijn mobiele telefoon. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord en een anti-virusprogramma. Het wachtwoord is alleen bij mij bekend.

4. Ik werk niet met externe bedrijven. Wel kan ik jouw "casus" inbrengen in een intervisie- bijeenkomst. Dit echter alleen met jouw toestemming en volledig anoniem, d.w.z. dat de andere deelnemers aan de bijeenkomst niet kunnen weten, over wie het gaat.

Hierbij verklaar ik, dat ik het bovenstaande begrijp en er mee akkoord ga. 

Datum,              plaats,                           naam cliënt+geb. dat.       handtekening.