Privacy

Privacy & algemene voorwaarden

In het kader van de AVG  (Algemene Verordening Gegevensbescherming) krijg je bij de eerste behandeling een behandelcontract, waarin de algemene voorwaarden en mijn privacyreglement, welke ik je zal vragen te ondertekenen. Hier kun je vast lezen, wat er in staat. Ik zal het ook per email naar je toesturen, zodat je het thuis vast kunt lezen, voor je ondertekent.

Privacyreglement

Conform de bepalingen volgens de AVG  (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de WGBO  (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de beroepscodes van mijn beroepsvereniging Shiatsu Vereniging Nederland en het RBCZ (Register beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) heb ik de volgende verplichtingen:

1. Voor mij als therapeut geldt een geheimhoudingsplicht op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim. 

2. Ik maak een dossier, waarin ik vastleg: Je naam, adres, geboortedatum en indien nodig, je e-mailadres.  Bij minderjarige cliënten schrijf ik  deze gegevens ook op van de wettelijke vertegenwoordigers van het kind. (ouders, voogd.)
Verder maak ik van elke behandeling een kort verslag, waarin ik opschrijf, wat je klachten zijn, hoe de behandeling verliep en waar ik op wil letten bij een eventuele volgende behandeling.

Wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de  behandeling en recht op inzage in het dossier, tenzij de professionele therapeut van mening is, dat  dit indruist tegen het belang van de cliënt. Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

De bewaartermijn voor het dossier is 20 jaar.

De verslagen schrijf ik op papier en ik bewaar ze in de praktijk in een afgesloten archiefkast, waarvan alleen ik de sleutel heb.

3. Je krijgt een factuur per e-mail of op papier, waarop de volgende gegevens staan: Naam, adres, geboortedatum, datum van factuur en datum van de behandeling, de prijs van de behandeling en de soort behandeling (bv. shiatsu-therapie), het klantnummer en de naam van je zorgverzekering, als je voor vergoeding in aanmerking komt.

De facturen bewaar ik zelf in mijn laptop en je telefoonnummer in mijn mobiele telefoon. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord en een anti-virusprogramma. Het wachtwoord is alleen bij mij bekend.

4. Ik werk niet met externe bedrijven. Wel kan ik jouw “casus” inbrengen in een intervisie- bijeenkomst. Dit echter alleen met jouw toestemming en volledig anoniem, d.w.z. dat de andere deelnemers aan de bijeenkomst niet kunnen weten, over wie het gaat.

Algemene Voorwaarden Behandeling

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. 

De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard, dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden. 

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 

Aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener: het zwaartepunt komt te liggen op het ‘samen’ beslissen over de behandeling met de cliënt.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen, waarin hij te kennen geeft, dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd, dat zij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 66,00 voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag van € 66,00 per sessie hierop volgend.

Betalingswijze van de behandelingen is overmaken op rekening, tikkie, betaalverzoek of contant.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

De cliënt heeft het privacyreglement van de praktijk, welke aan u is uitgereikt en ook te lezen is op de website van de praktijk (www.shiatsu-hanna.nl ) gelezen en u stemt in met dit reglement. 

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de Shiatsu Vereniging Nederland, www.shiatsuvereniging.nl/klachtenprocedure en voor het tuchtrecht tot de stichting TCT, tuchtrecht Complementaire Zorg. www.tcz.nu

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden.